Optimalizácia balenia v logistike všeobecného nákladu

Created by Monika Sojka | |   Optimalizácia procesov

Preprava menšieho než kamiónového nákladu (LTL) je preprava malého, rôzne tvarovaného a baleného nákladu s relatívne nízkou hmotnosťou, ktorý sám o sebe nedokáže zaplniť celé vozidlo alebo kontajner. Tento typ prepravy (v odbornom žargóne označovaný ako LTL, Less than Truck Load) si vzhľadom na svoju zložitosť vyžaduje väčšiu pozornosť venovanú detailom ako preprava plných kamiónov, ak chceme, aby preprava prebiehala hladko a náklad sa dostal k príjemcovi bezpečne, včas a spôsobom, ktorý je výhodný pre zákazníka aj pre dopravcu.

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Niekto, kto nemá základné znalosti logistiky nákladnej dopravy, by si mohol myslieť, že preprava všeobecného nákladu je povestná "hračka". Veď čo je také zložité na objednaní zásielky od prepravnej spoločnosti? Vodič príde na svojom nákladnom aute, generálny náklad zabalí medzi palety s výrobkami iných zákazníkov a - podľa toho, ako sa mu to hodí - rozvezie ich na odberné miesta. Toľko k teórii. V praxi by sa takáto operácia optimalizovala veľmi ťažko. Ako sa to teda dá urobiť? Pozrite si náš článok.

Ako funguje zberná preprava?

Spoločnosti zaoberajúce sa skupinovou nákladnou dopravou uplatňujú systematický prístup. Na rozdiel od všeobecného názoru sa s tovarom v sieti zbernej prepravy manipuluje niekoľkokrát - častejšie ako v priamej preprave. Predstavte si spoločnosť zaoberajúcu sa zbernou prepravou, ktorá obsluhuje celú krajinu. S cieľom zefektívniť systém rozdeľuje svoju oblasť pôsobenia na regióny. V každom regióne pobočky alebo partneri preberajú zásielky od zákazníkov a potom ich distribuujú do prijímacieho strediska prepravcu. Tam sa jednotlivé zásielky konsolidujú a putujú do centrálneho skladu (v prípade veľkej krajiny ich môže byť viac ako jeden). Tu sa tovar rozdelí do dodávkových vozidiel, ktoré ho doručia do príslušných regionálnych skladov alebo priamo príjemcom. Ako vidíte, prepravovaný tovar sa presúva minimálne dvakrát. Ak to zhrnieme: k špecifickým vlastnostiam zbernej prepravy patrí rozptýlenie odosielateľov a príjemcov, väčšia komplikovanosť organizácie prepravy a dlhší čas prepravy v dôsledku dodatočných operácií, ktoré sa musia vykonať, aby bola takáto preprava možná a výhodná.

Komplikovaná, ale výnosná

Prepravu menších ako kamiónových zásielok si zvyčajne vyberajú tí podnikatelia, ktorí chcú optimalizovať svoje náklady, pretože preprava tovaru v menších množstvách uľahčuje udržanie likvidity - čo je dôležité najmä pre sektor MSP. Na jednej strane poskytuje úspory na skladovaní (vďaka jednoduchšej manipulácii s menšími množstvami tovaru často umožňuje upustiť od budovania alebo prenájmu skladovacích priestorov), na druhej strane ponecháva logistikom značný priestor na flexibilitu vďaka správnemu riadeniu nákladného priestoru počas prepravy - t. j. poradiu, v akom sa tovar umiestňuje, jeho hmotnosti, tvaru, spôsobu zabezpečenia a výberu vhodných kontajnerov.

Odporúčané kontajnery pre malé diely:

Kontajnery: kľúč k optimalizácii prepravy všeobecného nákladu

Oblasť, v ktorej sa dajú nájsť úspory, je aj v spomínaných kontajneroch. Je veľmi dôležité, aby boli prispôsobené hmotnosti a rozmerom prepravovaného tovaru a jeho špecifickým vlastnostiam (materiál a jeho náchylnosť na poškodenie) a chránili prepravovaný tovar pred mechanickým, biologickým, chemickým a klimatickým poškodením (napríklad vlhkosťou alebo teplom a chladom). Mali by tiež umožňovať pohodlnú manipuláciu a vyznačovať sa odolnosťou, keďže sú často vystavené šachovaniu (ukladaniu na palety). Efektívna manipulácia so skupinovými zásielkami v prepravných uzloch si vyžaduje používanie paliet štandardných rozmerov (napr. EURO palety). Tým sa zabezpečí, že sa dokonale zmestia do nákladného vozidla a môžu sa naložiť v akejkoľvek polohe. Ponechanie voľne položeného tovaru narúša prepravné procesy a môže viesť k jeho poškodeniu.

Úroveň využitia celého objemu rôznych typov kontajnerov a paliet je často veľmi nízka, takže práve tu možno dosiahnuť významné úspory. Nie je to však jednoduché. Generálny náklad spôsobuje počas prepravy viac problémov ako celokamiónový tovar (FTL) a jeho optimalizácia si vyžaduje veľa úsilia. Generálny náklad sa vyznačuje malými rozmermi a hmotnosťou a často má nerovnomerný tvar, čo ešte viac sťažuje jeho prepravu. Všetky tieto vlastnosti ho robia náchylným na poškodenie a vyžadujú si vhodnú ochranu pri preprave.

Správny výber je nevyhnutný

Sortiment obalových riešení používaných na prepravu všeobecného nákladu je mimoriadne široký a zahŕňa okrem iného palety, kartóny, vrecia, prepravky, sudy, klietky a sudy. Výber najvhodnejšieho riešenia závisí od typu tovaru a rizík, ktorým môže byť počas prepravy vystavený. S cieľom ušetriť miesto, čas a námahu je vhodné spájať malé výrobky, napríklad niekoľko balíkov alebo kontajnerov, do väčších nakladacích jednotiek (v procese nazývanom unitizácia). Na tento účel možno tovar stohovať (zviazať niekoľko kusov dohromady), paletizovať, kontajnerizovať (vložiť materiál do špeciálneho kontajnera) alebo kombinovať do balíkov, balíkov atď.

V prípade všeobecného nákladu je tiež mimoriadne dôležité používať vhodné - čitateľné a jednoznačné - označovanie, ktoré uvádza obsah obalov. Ide o základné značky, t. j. značky identifikujúce obsah a vlastnosti tovaru, ako aj manipulačné značky, ktoré uvádzajú, ako sa má s tovarom manipulovať, a v prípade potreby aj značky nebezpečenstva (zobrazujúce prvky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre osoby a životné prostredie). Tak ako všetky ostatné, aj zberná preprava podlieha právnym obmedzeniam. Patria sem: zvieratá, živé rastliny, zbrane, výbušniny, nadrozmerný a časovo obmedzený tovar, cenné papiere, šperky a farmaceutické výrobky, ako aj niektoré nebezpečné tovary.

Príklad optimalizácie balenia

Z hľadiska trvanlivosti a nákladovej efektívnosti prepravných procesov budú správnou voľbou opakovane použiteľné plastové obaly vhodné na použitie pri pravidelnej preprave. Dobrým nápadom je aj použitie skladacích obalov, ktoré umožňujú zmenšenie objemu po použití, a tým prospievajú optimalizácii logistiky spätného odberu. Obaly by mali byť čo najviac prispôsobené výrobkom, ktoré chránia, ako aj nosiču nákladu (palete), pretože sa tým znižuje potreba výplňových a obalových materiálov a optimalizuje sa využitie nosiča nákladu. V prípade krehkých obalov je vhodné použiť výplňové materiály (napr. bublinkovú fóliu). Ich množstvo možno znížiť zabezpečením tovaru strečovou fóliou.

Zhrnutie

Správna optimalizácia procesu prepravy drobných predmetov, tzv. generálneho nákladu, je pre logistické spoločnosti pomerne veľkou výzvou. Vhodná príprava nákladu a vedomý výber obalu, v ktorom sa bude prepravovať, je jedným z hlavných prvkov úspechu prepravy. Oplatí sa na to myslieť pri navrhovaní nových dodávateľských liniek a vytváraní logistických sietí so skupinami zákazníkov a spolupracujúcich spoločností.

 

Autor príspevku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová špecialistka